Právna pomoc

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

Vnútroštátne právne predpisy PDF (192 Kb) de


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rakúsko

Právna pomoc


*povinný údaj

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Rakúsky okresný súd, v ktorého obvode má žiadateľ bydlisko, je príslušný ako orgán odosielajúci žiadosti o právnu pomoc pre konania v inom členskom štáte. Ak má žiadateľ právneho zástupcu, príslušný je aj okresný súd, v ktorého obvode má právny zástupca žiadateľa bydlisko.

Súdom prijímajúcim žiadosť o právnu pomoc odoslanú z iného členského štátu je rakúsky súd, na ktorom prebieha alebo prebiehalo konanie na prvom stupni, ktorého sa žiadosť týka. Ak v Rakúsku neprebieha žiadne konanie, prijímajúcim súdom je okresný súd, v ktorého obvode má odporca bydlisko alebo obvyklý pobyt, inak okresný súd Innere Stadt Wien.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Spôsoby komunikácie s týmito orgánmi, pokiaľ ide o príjem žiadostí:

pošta a fax.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Jazyky, v ktorých sa môže vyplniť žiadosť:

anglický a nemecký.

Posledná aktualizácia: 18/09/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.