Právna pomoc

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Bulharsko

Právna pomoc


*povinný údaj

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Prijímajúci a postupujúci orgán je:

Ministerstvo spravodlivosti

Odbor „Medzinárodná právna spolupráca a európske záležitosti“

Oddelenie pre spoluprácu v občianskych veciach

Administratívna adresa: Ul. Slavyanska No 1

PSČ: 1040

Mesto/ obec: Sofia

Tel.: +359 2 923 7544;

923 7576

E-mailová adresa: civil@justice.government.bg

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Prijímajúce a postupujúce orgány majú príslušnosť pre celé územie Bulharskej republiky.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Žiadosti o poskytnutie právnej pomoci sa musia podávať Ministerstvu spravodlivosti poštou alebo priamo na podateľňu ministerstva.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosti a priložené doklady musia byť vyhotovené v bulharčine alebo do bulharského jazyka preložené.

Posledná aktualizácia: 26/09/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.