Právna pomoc

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Chorvátsko

Právna pomoc


*povinný údaj

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Príslušným orgánom pre zasielanie a prijímanie žiadostí v Chorvátskej republike je:

Ministerstvo spravodlivosti a správy Chorvátskej republiky (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tel.: +385 1 3714000

Fax: +385 1 3714507

Webové sídlo: https://mpu.gov.hr/

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Ministerstvo spravodlivosti a správy Chorvátskej republiky je príslušným orgánom pre celé územie Chorvátskej republiky.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

V Chorvátskej republike sa žiadosti prijímajú e-mailom.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Ak o právnu pomoc v cezhraničnom spore na súde v Chorvátskej republike žiada strana, ktorá má bydlisko alebo miesto pobytu v členskom štáte EÚ, musia byť príslušné formuláre a priložené dokumenty predložené v preklade do chorvátčiny. Ak o právnu pomoc v cezhraničnom spore na súde v inom členskom štáte žiada strana, ktorá má bydlisko alebo miesto pobytu v Chorvátskej republike, ministerstvo spravodlivosti a správy preloží formulár žiadosti a priložené dokumenty do úradného jazyka alebo do jedného z úradných jazykov daného členského štátu EÚ a príslušného orgánu pre prijímanie žiadostí.

Posledná aktualizácia: 02/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.