Právna pomoc

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Vnútroštátneho práva PDF (73 Kb) el


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Cyprus

Právna pomoc


*povinný údaj

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Príslušným orgánom na doručovanie žiadostí osôb, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt na Cypre, je Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku.

Príslušným orgánom na prijímanie žiadostí osôb, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte než na Cypre, je Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku.

Adresa: Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dymosías Táxeos (Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku)

Leofóros Athalássas 125, 1461 Lefkosía/Nikózia

Telefón: +357 2280 5950

Fax: +357 2251 8356

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Celé územie Cyperskej republiky.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Poštou, elektronickou poštou a faxom.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Grécky a anglický jazyk

Posledná aktualizácia: 12/07/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.