Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Právna pomoc

Anglicko a Wales

Autor obsahu
Anglicko a Wales

Súlad Spojeného kráľovstva so smernicou o právnej pomoci

Článok 15 – Vybavovanie žiadostí

Prostredníctvom počítačových systémov orgánov rozhodujúcich o poskytovaní právnej pomoci v Spojenom kráľovstve sa zabezpečuje, že žiadatelia sú informovaní o prijatí žiadostí a o prijatí všetkých rozhodnutí vzťahujúcich sa na príslušnú žiadosť.

Náležitý orgán vždy odôvodní úplné alebo čiastočné zamietnutie žiadostí.

V Anglicku a Walese v prípade väčšiny foriem právnej pomoci možno využiť právo odvolať sa na nezávislú právnu skupinu, ktorú tvoria odborníci zo súkromnej právnej praxe. Postupy na preskúmanie zamietnutia žiadostí o občianskoprávnu pomoc sú zavedené aj v Škótsku. Proti všetkým rozhodnutiam o zamietnutí právnej pomoci možno v Spojenom kráľovstve namietať na súdoch prostredníctvom súdneho preskúmania.

Článok 16 – Štandardné tlačivo

V Anglicku a Walese štandardné tlačivo vytvorené na základe tejto smernice oprávňuje žiadateľa na všetko požadované poradenstvo pred súdnym procesom. Rovnako ako v prípade všetkých ostatných žiadateľov, môžu sa vyžadovať ďalšie informácie alebo ďalšie tlačivá na účely postúpenia k zastúpeniu na súde. Právny zástupca, ktorý poskytol počiatočné poradenstvo, pomôže klientovi pri príprave prípadných ďalších požadovaných informácii alebo pri vypĺňaní prípadných ďalších požadovaných tlačív žiadostí.

Škótsko prijíma štandardné tlačivo žiadosti o občianskoprávnu pomoc týkajúcu sa zastupovania od novembra 2004, ale zatiaľ nezaviedlo opatrenia, ktoré by umožnili prijímanie žiadostí o poradenstvo pred súdnym procesom a o pomoc v zmysle smernice. V rámci existujúceho mechanizmu poradenstva a pomoci sa však umožňuje sprístupnenie poradenstva pred súdnym procesom cezhraničným žiadateľom bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu.

Samozrejme, popri štandardnom tlačive podľa tejto smernice bude Spojené kráľovstvo prijímať žiadosti o právnu pomoc aj od osôb, ktoré ich predložia na vnútroštátnych tlačivách používaných v cezhraničných veciach.

Záverečné ustanovenia

So zreteľom na článok 18 úplné informácie a usmernenia týkajúce sa právnej pomoci v Spojenom kráľovstve sú k dispozícii na týchto webových sídlach:

Komisia pre právne služby v Anglicku a Walese: http://www.legalservices.gov.uk/

Výbor pre právnu pomoc v Škótsku: http://www.slab.org.uk/

Komisia pre právne služby v Severnom Írsku: http://www.nilsc.org.uk/

Transpozičná tabuľka vykonávania smernice o právnej pomoci v Spojenom kráľovstve(104 Kb)  PDF (104 Kb) en


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Prijímame žiadosti zaslané poštou [a to aj prostredníctvom systému na výmenu dokumentov (Document Exchange)] alebo e-mailom na adresu uvedenú v predchádzajúcom texte. Prijímame aj žiadosti od právnych zástupcov na podniknutie naliehavých krokov v mene klientov pred podaním a stanovením samotnej žiadosti o občianskoprávnu pomoc.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Prijímajú sa žiadosti vyplnené v angličtine.  Ústredný tím na poskytovanie služieb zákazníkom môže zabezpečiť preklady žiadostí alebo dokumentov, ak o to požiada prijímajúci orgán.

Posledná aktualizácia: 15/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.