Právna pomoc

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

Smernica Rady 2003/8/ES bola transponovaná do estónskych právnych predpisov Zákonom o poskytovaní štátnej právnej pomoci (riigi õigusabi seadusega), ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2005.


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Estónsko

Právna pomoc


*povinný údaj

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Podmienky na predkladanie žiadostí o štátnu právnu pomoc sú stanovené v § 10 Zákona o poskytovaní štátnej právnej pomoci.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Žiadosti o štátnu právnu pomoc sa musia predkladať písomne príslušnému okresnému súdu. Formulár žiadosti je dostupný na webovom sídle estónskeho ministerstva spravodlivosti a na každom súde a v každej advokátskej kancelárii.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosti o štátnu právnu pomoc sa musia predkladať v estónčine. Žiadosti možno podať aj v angličtine, ak o právnu pomoc žiada fyzická osoba s bydliskom v inom členskom štáte Európskej únie alebo občan či právnická osoba iného členského štátu Európskej únie. Žiadosti predložené súdu v inom jazyku budú žiadateľovi vrátené.

Posledná aktualizácia: 29/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.