Právna pomoc

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

Vnútroštátne právne predpisy upravujúce právnu pomoc:

zákon č. 91-647 z 10. júla 1991 o právnej pomoci,

dekrét č. 2020-1717 z 28. decembra 2020, ktorým sa vykonáva zákon č. 91-647 z 10. júla 1991 o právnej pomoci a ktorý sa týka právnej pomoci a pomoci na asistenciu advokáta v mimosúdnych konaniach,

uznesenie z 30. decembra 2020 o obsahu formulára žiadosti o právnu pomoc a o zozname dokumentov, ktoré sa k nemu majú pripojiť.


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Francúzsko

Právna pomoc


*povinný údaj

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Ministerstvo spravodlivosti, Oddelenie pre prístup k právu a spravodlivosti a pre poskytovanie pomoci obetiam, kancelária právnej pomoci (Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle)

Adresa: 13 Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; Francúzsko

Telefón: +33 1 70 22 74 12

E-mail: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Zemepisnými oblasťami spadajúcimi do ich právomoci sú kontinentálne Francúzsko, zámorské departementy (Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Guyana a Réunion) a Svätý Peter a Miquelon.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Poštou na adresu:

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

Francúzsko

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosti sa podávajú výlučne vo francúzštine.

Posledná aktualizácia: 15/12/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.