Právna pomoc

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Pre odchádzajúce žiadosti je príslušný okresný súd (Amtsgericht) v okrese, v ktorom má žiadateľ svoje bydlisko (Wohnsitz) alebo obvyklý pobyt (gewöhnlicher Aufenthalt). Krajinské vlády môžu vydávať nariadenia (Rechtsverordnungen), ktoré oprávňujú jeden okresný súd, aby vykonával činnosť dožiadaného súdu pre okresy viacerých okresných súdov. V Severnom Porýní-Vestfálsku majú okresné súdy so sídlom na tom istom mieste ako krajský súd (Landgericht) právomoc na prijímanie a postúpenie žiadostí o cezhraničnú pomoc vo veci trov konania (Prozesskostenhilfe) predložených fyzickými osobami a na postúpenie žiadostí o cezhraničnú právnu pomoc (Beratungshilfe).

Postupujúci orgán pre cezhraničné žiadosti o pomoc s trovami konania vo veciach výživného je v súlade s prvou vetou oddielu 21 ods. 1 zákona o zahraničnom výživnom (Auslandsunterhaltgesetz – AUG) okresný súd pre okres, v ktorom má sídlo vyšší krajinský súd (Oberlandesgericht), v ktorého územnej pôsobnosti má žiadateľ obvyklý pobyt.

Uvedená adresa je osobitná poštová adresa pre veľkých zákazníkov (Großkundenadresse, obsahuje poštové smerové číslo a lokalitu), ak je k dispozícii, a v prípade, že nie je k dispozícii – alebo navyše –, adresa poštového priečinka (Postfachadresse). Pre listové zásielky sa musí používať osobitná poštová adresa pre veľkých zákazníkov, a ak nie k dispozícií, tak adresa poštového priečinka (P. O. Box). Pre expresné zásielky a balíky (vrátane malých balíkov) sa musí použiť iba úplná adresa.

Prichádzajúcimi žiadosťami o pomoc s trovami konania sa zaoberá súd, ktorý koná vo veci samej alebo vo veci výkonu rozhodnutia.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

K dispozícii sú nasledujúce možnosti komunikácie:

Pre prijímanie a odosielanie: pošta vrátane súkromných kuriérskych služieb, fax.

Pre neformálnu komunikáciu: telefón a e-mail (ak je uvedený).

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Nemčina

Posledná aktualizácia: 30/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.