Právna pomoc

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

Na túto oblasť sa uplatňuje prezidentský dekrét č. 115 z 30. mája 2002 (konsolidované znenie právnych predpisov a nariadení o súdnych trovách), jeho príslušné ustanovenia sú priložené  PDF (256 Kb) it.


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Taliansko

Právna pomoc


*povinný údaj

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstvo spravodlivosti)

Dipartimento Affari di Giustizia (odbor súdnych záležitostí)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (Generálne riaditeľstvo pre medzinárodné záležitosti a justičnú spoluprácu)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Úrad I – Medzinárodná justičná spolupráca)

Tel.: +39 06 6885 2633

Fax: +39 06 6889 7528

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 – 00186 Roma

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Príslušným orgánom na celom území Talianska je výlučne:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI)

Dipartimento Affari di Giustizia (Odbor pre súdne záležitosti)

Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria (Generálne riaditeľstvo pre medzinárodné záležitosti a justičnú spoluprácu)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Úrad I – Medzinárodná justičná spolupráca)

Tel.: 0039 06 6885 2633, 0039 06 6885 2305, 0039 06 6885 2180

E-mail:

cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Rím

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Žiadosti možno zasielať dvoma spôsobmi:

1. e-mailom: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

2. doporučene na adresu:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI)

Dipartimento Affari di Giustizia (Odbor pre súdne záležitosti)

Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria (Generálne riaditeľstvo pre medzinárodné záležitosti a justičnú spoluprácu)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Úrad I – Medzinárodná justičná spolupráca)

Via Arenula 70 – 00186 Rím

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

taliančina, angličtina, francúzština

Posledná aktualizácia: 04/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.