Právna pomoc

Litva

Autor obsahu
Litva

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Útvar štátom zaručenej právnej pomoci (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), ktorý je príslušným prijímajúcim a postupujúcim orgánom, vykonáva svoju právomoc na celom území Litovskej republiky.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Žiadosti možno zasielať akýmkoľvek spôsobom (poštou, faxom a elektronickými komunikačnými prostriedkami).

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Dovoľujeme si vás upozorniť na skutočnosť, že žiadosti o právnu pomoc, ako aj doklady preukazujúce nárok žiadateľa na poskytnutie štátom zaručenej právnej pomoci, musia byť pri predložení prijímajúcemu orgánu preložené do litovčiny alebo angličtiny.

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.