Právna pomoc

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

Vnútroštátneho práva PDF (2031 Kb) fr


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Luxembursko

Právna pomoc


*povinný údaj

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Ministère de la Justice

Sídlo: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Neuplatňuje sa

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Žiadosti o právnu pomoc sa prijímajú poštou na poštovej adrese Ministerstva spravodlivosti, L-2934 Luxemburg. V súrnom prípade, ak je nutné urýchlené vybavenie, môže byť žiadosť zaslaná faxom na tieto čísla:

  • (352) 22 52 96 alebo
  • (352) 26 68 48 61

Po podaní žiadosti faxom musí je nutné v čo najkratšej lehote poštou doručiť originál žiadosti o právnu pomoc.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosť o právnu pomoc adresovaná Luxembursku musí byť napísaná v jednom z platných úradných jazykov, a to:

  • v luxemburskom jazyku; alebo
  • vo francúzskom jazyku; alebo
  • v nemeckom jazyku.
Posledná aktualizácia: 31/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.