Právna pomoc

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Postupujúcimi orgánmi sú krajské súdy (sądy okręgowe).

Prijímajúce orgány:

Ministerstvo spravodlivosti
Odbor medzinárodnej spolupráce a ľudských práv

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varšava

Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: dwmpc@ms.gov.pl

Prijímajúcimi orgánmi sú okresné súdy (sądy rejonowe) a krajské súdy.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Miestna príslušnosť postupujúcich orgánov:

Žiadosti o právnu pomoc, ktoré majú byť postúpené do iného členského štátu, sa musia podať

krajskému súdu, v ktorého jurisdikcii má žiadateľ bydlisko alebo obvyklý pobyt.

Miestna príslušnosť prijímajúcich orgánov:

Podľa článku 8 ods. 1 zákona zo 17. decembra 2004 o práve na právnu pomoc

v občianskoprávnom konaní v členských štátoch Európskej únie (zbierka zákonov 2005 č. 10,

bod 67) sa žiadosti o právnu pomoc môžu podať priamo na súde, ktorý je príslušný na

posúdenie žiadosti (to znamená súd, pred ktorým sa má začať alebo prebieha určovacie

konanie), alebo ak sa žiadosť týka právnej pomoci v exekučnom konaní, okresnému súdu

príslušnému podľa miesta výkonu rozhodnutia.

Pre všetky žiadosti o právnu pomoc predložené poľským súdom žiadateľmi, ktorí majú

bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ, je miestne príslušným prijímajúcim

orgánom ministerstvo spravodlivosti.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Spôsoby prijímania žiadostí.

Žiadosti možno podať priamo postupujúcemu orgánu alebo poštou.

Žiadosti možno podať priamo prijímajúcemu orgánu alebo poštou.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadostí

Postupujúce orgány: Žiadosť musí byť vypracovaná v poľštine a v jednom z úradných jazykov inštitúcií Spoločenstva, ktoré akceptuje členský štát EÚ, ktorému sa má žiadosť postúpiť.

Prijímajúce orgány: Žiadosť musí byť vypracovaná v poľštine alebo v angličtine.

Úradné jazyky inštitúcií Spoločenstva, okrem poľštiny, ktoré poľské prijímajúce orgány akceptujú: angličtina.

Posledná aktualizácia: 05/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.