Právna pomoc

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

– Články 90 a 91 zákona č. 134/2010 Občianskeho súdneho poriadku

– Mimoriadne vládne nariadenie č. 51/2008 o verejnej právnej pomoci, schválené a pozmenené zákonom č. 193/2008, v znení zmien

– Články 42 až 44 mimoriadneho vládneho nariadenia č. 80/2013 o súdnych poplatkoch

– Zákon č. 51/1995 o organizácii a výkone právnického povolania v znení zmien


článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Rumunským postupujúcim orgánom je

Ministerstvo spravodlivosti, riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Oddelenie pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: + 403 7204 1077, Fax: + 40 3720 41079, Fax: + 403 7204 1084 e-mail: ddit@just.ro

Rumunským prijímajúcim orgánom môže byť

buď ministerstvo spravodlivosti

Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu

Oddelenie pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: + 403 7204 1077, Fax: + 403 7204 1079, Fax: + 403 7204 1084, e-mail: ddit@just.ro,

alebo rumunský súd s príslušnou miestnou/vecnou príslušnosťou

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Pokiaľ ide o prijímajúce orgány, podľa článku 11 mimoriadneho vládneho nariadenia č. 51/2008 o verejnej právnej pomoci v občianskych veciach, ktoré sa schválilo spolu so zmenami zákonom č. 193/2008 (v znení zmien), sa žiadosť o verejnú právnu pomoc podáva súdu, ktorý má právomoc rozhodnúť vo veci, v súvislosti s ktorou sa požaduje pomoc; v prípade verejnej pomoci požadovanej v súvislosti s výkonom rozsudku je príslušným súdom súd výkonu.

Ak nie je možné určiť príslušný súd, je ním okresný súd, v ktorého obvode má žiadateľ bydlisko alebo pobyt.

Podľa článku 43 mimoriadneho vládneho nariadenia č. 51/2008 o verejnej právnej pomoci v občianskych veciach, ktoré sa schválilo spolu so zmenami zákonom č. 193/2008 (v znení zmien), rozhodne o žiadosti v prípade, že v čase podania žiadosti o verejnú právnu pomoc nie je možné určiť príslušný súd, súd v Bukurešti (Tribunalul București).

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Žiadosti treba zasielať poštou.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosť a podporné dokumenty je nutné preložiť do rumunského jazyka a podať v tomto jazyku.

Posledná aktualizácia: 14/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.