Právna pomoc

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

Smernica Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch.

Toto predstavuje oznámenie podľa článku 14 ods. 4 a článku 21 ods. 1 uvedeného právneho aktu.

Uvedený právny akt bol transponovaný do vnútroštátneho práva týmito vnútroštátnymi ustanoveniami PDF (1693 Kb) sv:

Pozri porovnávaciu tabuľku v prílohe 1 a text príslušných právnych predpisov v prílohe 2 a 3. Ustanovenia nadobudli platnosť 1. novembra 2004.

Okrem toho Švédsko spĺňa svoje záväzky v súlade so smernicou prostredníctvom ustanovení v zákone o poskytovaní právnej pomoci (rättshjälpslagen, 1996:1619, príloha 4) a vo vyhláške o právnej pomoci (rättshjälpsförordningen, 1997:404, príloha 5); v kapitole 5 § 6 a 8, kapitole 33 § 9 a kapitole 36 § 24 súdneho poriadku (rättegångsbalken, príloha 6); v § 26, 50 a 52 zákona o správnom súdnom konaní (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, príloha 7); v § 8 zákona o správnom konaní (förvaltningslagen,1986:223, príloha 8) a v § 48 zákona o súdnych veciach (lagen om domstolsärenden, 1996:242, príloha 9).


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Švédsko

Právna pomoc


*povinný údaj

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

– Ministerstvo spravodlivosti (Justitiedepartementet)

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Neuplatňuje sa.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Ministerstvo spravodlivosti prijíma žiadosti o právnu pomoc zaslané poštou, kuriérom alebo faxom alebo – po dohode v jednotlivých prípadoch – aj iným spôsobom.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosť možno okrem švédčiny predložiť aj v angličtine (pozri § 11 c–d vyhlášky o právnej pomoci).

Posledná aktualizácia: 30/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.