Pravna pomoč

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Organ, pristojen za posredovanje vlog za pravno pomoč v zvezi s postopki v drugi državi članici, je avstrijsko okrožno sodišče, na območju katerega ima vložnik prebivališče. Če ima vložnik zakonitega zastopnika, je pristojno tudi okrožno sodišče, na območju katerega ima zakoniti zastopnik prebivališče.

Prejemnik vloge za brezplačno pravno pomoč, posredovane iz druge države članice, je avstrijsko sodišče, pred katerim postopek, na katerega se vloga nanaša, poteka ali je potekal na prvi stopnji. Če postopek v Avstriji še ne teče, je prejemnik okrožno sodišče, na območju katerega ima tožena stranka stalno ali običajno prebivališče, ali Bezirksgericht Innere Stadt Wien (okrožno sodišče dunajskega središča).

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Razpoložljiva sredstva obveščanja za sprejemanje zahtev:

Po pošti in telefaksu.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Jeziki, v katerih lahko izpolnite zahtevo:

Nemščina in angleščina.

Zadnja posodobitev: 06/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.