Pravna pomoč

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Hrvaška

Pravna pomoč


*obvezen vnos

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Pristojni organ za pošiljanje in prejem vlog v Republiki Hrvaški je:

Ministrstvo za pravosodje in upravo Republike Hrvaške (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Telefon:  +385 1 371 40 00

Telefaks: +385 1 371 45 07

Spletno mesto: https://mpu.gov.hr/

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Ministrstvo za pravosodje in upravo Republike Hrvaške je pristojno za celotno ozemlje Republike Hrvaške.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Vloge se v Republiki Hrvaški sprejemajo po pošti.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Če za pravno pomoč v čezmejnem sporu pred sodiščem v Republiki Hrvaški zaprosi stranka, ki ima stalno ali običajno prebivališče v državi članici EU, je treba obrazce in spremne dokumente predložiti prevedene v hrvaščino. Če za pravno pomoč v čezmejnem sporu pred sodiščem druge države članice EU zaprosi stranka, ki ima stalno ali običajno prebivališče v Republiki Hrvaški, ministrstvo za pravosodje in upravo obrazec vloge in spremne dokumente prevede v uradni jezik ali v enega od uradnih jezikov države članice EU in pristojnega prejemnega organa.

Zadnja posodobitev: 02/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.