Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
  Swipe to change

  Pravna pomoč

  Francija

  Vsebino zagotavlja
  Francija

  Zakonodajni akti nacionalne zakonodaje o pravni pomoči so Zakon 91-647 in Dekret 91-1266.


  Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

  Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle/Ministrstvo za pravosodje, služba za dostop do sodnega varstva in pomoč žrtvam, urad za pravno pomoč

  Naslov: 13 Place Vendôme, 75042 Paris CEDEX 01, Francija

  Telefon: +33 170227412

  E-naslov: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

  Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

  Geografska območja, ki spadajo v pristojnost ministrstva so celinska Francija, čezmorski departmaji (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Francoska Gvajana, Réunion) ter Saint-Pierre in Miquelon.

  Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

  Poštne pošiljke se naslovijo na naslednji naslov:

  Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle/Ministrstvo za pravosodje, služba za dostop do sodnega varstva in pomoč žrtvam, urad za pravno pomoč

  13 Place Vendôme

  75042 Paris CEDEX 01

  Francija

  Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

  Jezik, ki se mora uporabiti za izpolnjevanje vloge, je samo francoščina.

  Zadnja posodobitev: 17/02/2020

  Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.