Pravna pomoč

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

Besedila, ki se nanašajo na nacionalno zakonodajo o pravni pomoči, so:

Zakon 91-647 z dne 10. julija 1991 o pravni pomoči

Odlok št. 2020-1717 z dne 28. decembra 2020 o izvajanju zakona št. 91-647 z dne 10. julija 1991 o pravni pomoči ter o pravni pomoči in pomoči pri posredovanju odvetnikov v izvensodnih postopkih

Sklep z dne 30. decembra 2020 o vsebini obrazca vloge za brezplačno pravno pomoč in seznamu dokumentov, ki mu morajo biti priloženi


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Francija

Pravna pomoč


*obvezen vnos

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle/Ministrstvo za pravosodje, služba za dostop do sodnega varstva in pomoč žrtvam, urad za pravno pomoč

Naslov: 13 Place Vendôme, 75042 Paris CEDEX 01, Francija

Telefon: +33 170227412

E-naslov: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Geografska območja, ki spadajo v pristojnost ministrstva so celinska Francija, čezmorski departmaji (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Francoska Gvajana, Réunion) ter Saint-Pierre in Miquelon.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Poštne pošiljke se naslovijo na naslednji naslov:

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle/Ministrstvo za pravosodje, služba za dostop do sodnega varstva in pomoč žrtvam, urad za pravno pomoč

13 Place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

Francija

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Jezik, ki se mora uporabiti za izpolnjevanje vloge, je samo francoščina.

Zadnja posodobitev: 15/12/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.