Pravna pomoč

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Nacionalna zakonodaja PDF (79 Kb) de


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Nemčija

Pravna pomoč


*obvezen vnos

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Za poslane prošnje je pristojno okrajno sodišče (Amtsgericht) v okraju, kjer ima prosilec stalno (Wohnsitz) ali običajno prebivališče (gewöhnlicher Aufenthalt). Deželne vlade lahko z uredbo določijo, da eno okrajno sodišče opravlja naloge zaprošenega sodišča za območja več okrajnih sodišč. V Severnem Porenju-Vestfaliji so za sprejemanje in pošiljanje vlog fizičnih oseb za čezmejno pravno pomoč (Prozesskostenhilfe) ter za pošiljanje vlog za čezmejno pomoč v obliki pravnega svetovanja (Beratungshilfe) pristojna okrajna sodišča, ki imajo sedež v kraju deželnega sodišča (Landgericht).

V skladu s prvim stavkom člena 21(1) zakona o preživninskih zahtevkih iz tujih držav (Auslandsunterhaltsgesetz – AUG) je organ za pošiljanje zahtevkov za čezmejno pravno pomoč v preživninskih zadevah okrajno sodišče, ki je pristojno za okrožje višjega deželnega sodišča (Oberlandesgericht), na območju katerega ima vložnik običajno prebivališče.

Kot poštni naslov se najprej navede – kadar je na razpolago – poštna številka in kraj (Großkundenadresse), drugače – po potrebi dodatno – pa poštni predal (Postfachadresse). Pisemske pošiljke se dostavljajo na poštno številko in kraj, sicer pa v poštni predal. Za nujne in paketne pošiljke (vključno z majhnimi paketi) se navede ulica in hišna številka.

Za prejete zahtevke za čezmejno pravno pomoč je pristojno procesno ali izvršilno sodišče.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Na voljo so naslednja komunikacijska sredstva:

za sprejem in odpošiljanje: pošta in zasebne službe za vročanje, telefaks,

za neformalna sporočila: telefon in elektronska pošta, če je naveden e-naslov.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Nemščina.

Zadnja posodobitev: 30/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.