Pravna pomoč

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

Nacionalno pravo PDF (183 Kb) el


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Grčija

Pravna pomoč


*obvezen vnos

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Grško ministrstvo za pravosodje, preglednost in človekove pravice
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Oddelek za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah

Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Atene, Grčija

Telefon: +30 210 7767529, +30 210 7767322, +30 210 7767312
Telefaks: +30 210 7767499
e-naslov: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, vsarigiannidis@justice.gov.gr

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Navedeni pristojni organ je pristojen za celotno ozemlje Grčije.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Prošnje se prejmejo po pošti. V nujnih primerih se lahko prejmejo po telefaksu ali elektronski pošti, preden se izvirna prošnja prejme po pošti.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Prošnje se lahko izpolnijo v grščini ali angleščini.

Zadnja posodobitev: 05/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.