Pravna pomoč

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Nacionalna zakonodaja PDF (2031 Kb) fr


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Luksemburg

Pravna pomoč


*obvezen vnos

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Ministère de la Justice

Upravni naslov: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Ni relevantno

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Vloge za pravno pomoč se oddajo po pošti na naslov Ministrstva za pravosodje, L–2934 Luksemburg. V nujnih primerih zaradi potrebe po hitri obravnavi se lahko vloga za pravno pomoč pošlje po telefaksu na eno od sledečih številk:

  • (352) 22 52 96 ali
  • (352) 26 68 48 61

Vlogi, ki ste jo oddali po telefaksu, mora obvezno v najkrajšem možnem času slediti originalna vloga za pravno pomoč, poslana po pošti.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Vloga za pravno pomoč oddana v Luksemburgu mora biti sestavljena v enem od veljavnih upravnih jezikov, ki so:

  • luksemburščina; ali
  • francoščina; ali
  • nemščina.
Zadnja posodobitev: 31/03/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.