Pravna pomoč

Poljska

Vsebino zagotavlja
Poljska

Nacionalna zakonodaja PDF (64 Kb) pl


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Poljska

Pravna pomoč


*obvezen vnos

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Predajni organi so okrožna sodišča (sądy okręgowe).

Prejemni organi:

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministrstvo za pravosodje)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (Oddelek za mednarodno sodelovanje in človekove pravice)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Telefon/telefaks: +48 22 2390870, +48 22 6280949

E-naslov: dwmpc@ms.gov.pl

Prejemni organi so tudi okrajna (sądy rejonowe) in okrožna sodišča.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinafrancoščina.

Krajevna pristojnost predajnih organov:

Vloge za pravno pomoč, ki jih je treba poslati v drugo državo članico, je treba vložiti pri okrožnem sodišču, ki je pristojno na območju stalnega ali običajnega prebivališča vložnika.

Krajevna pristojnost prejemnih organov:

V skladu s členom 8(1) zakona z dne 17. decembra 2004 o pravici do pravne pomoči v civilnih postopkih v državah članicah Evropske unije (Uradni list 2005, št. 10, točka 67) se lahko vloge za pravno pomoč vložijo neposredno pri sodišču, ki je pristojno za obravnavo vloge (tj. sodišče, pred katerim se bo začel ali poteka ugotovitveni postopek), kadar gre za pravno pomoč v postopku izvršbe, pa pri okrajnem sodišču, ki je pristojno v kraju izvršbe.

Za vse vloge za pravno pomoč, ki jih pri poljskih sodiščih vložijo vložniki s stalnim ali običajnim prebivališčem v drugi državi članici EU, je krajevno pristojen prejemni organ ministrstvo za pravosodje.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Načini sprejemanja vlog:

Vloge se lahko vložijo neposredno ali po pošti pri predajnem organu.

Vloge se lahko vložijo neposredno ali po pošti pri prejemnem organu.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Jeziki, v katerih se lahko izpolni vloga

Predajni organi: vlogo je treba sestaviti v poljskem jeziku in v uradnem jeziku institucij Skupnosti, ki ga je država članica EU, v katero je treba vlogo poslati, označila za sprejemljivega.

Prejemni organi: vlogo je treba sestaviti v poljskem ali angleškem jeziku.

Uradni jeziki institucij Skupnosti, ki so sprejemljivi za poljske prejemne organe (razen poljskega jezika): angleščina.

Zadnja posodobitev: 05/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.