Pravna pomoč

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Kliknite tukaj za besedilo zakona št. 34/2004 PDF (240 Kb) pt z dne 29. julija 2004 in uredbe-zakona št. 71/2005 PDF (240 Kb) pt z dne 17. marca 2005 (v portugalščini).


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Portugalska

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – uredba Bruselj I


*obvezen vnos

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Vloge se lahko vložijo osebno ali pošljejo po telefaksu ali pošti.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Osebe, ki imajo prebivališče v drugi državi članici EU, vendar zaprosijo za pravno pomoč v zadevi, za katero so pristojna portugalska sodišča, lahko pošljejo vlogo v portugalščini ali angleščini.

Zadnja posodobitev: 07/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.