Pravna pomoč

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

– člena 90 in 91 zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku

– izredna uredba vlade št. 51/2008 o državni pravni pomoči, ki je bila s spremembami potrjena z zakonom št. 193/2008, kakor je bil spremenjen

– členi 42 do 44 izredne uredbe vlade št. 80/2013 o sodnih kolkih

– zakon št. 51/1995 o organizaciji in izvajanju odvetniškega poklica, kakor je bil spremenjen


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Romunija

Pravna pomoč


*obvezen vnos

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Romunski predajni organ je

Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Služba za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, 050741 Bukarešta

Telefon: +40 372041077, telefaks: +40 372041079, telefaks: +40 372041084 e-naslov: ddit@just.ro

Romunski prejemni organ je

bodisi Ministrstvo za pravosodje

Direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje

Služba za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah

Str. Apolodor 17, Sector 5, 050741 Bukarešta

Telefon: +40 372041077, telefaks: +40 372041079, telefaks: +40 372041084 e-naslov: ddit@just.ro

bodisi romunsko sodišče s krajevno/stvarno pristojnostjo

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Kar zadeva prejemne organe, se na podlagi izredne uredbe vlade št. 51/2008 o državni pravni pomoči, ki je bila s spremembami potrjena z zakonom št. 193/2008, kakor je bil spremenjen, prošnja za državno pravno pomoč predloži sodišču, ki je pristojno za odločanje o zadevi, v zvezi s katero se zahteva pomoč; pri prošnjah za državno pravno pomoč v zvezi z izvršitvijo sodne odločbe je pristojno sodišče izvršbe.

Kadar pristojnega sodišča ni mogoče določiti, je pristojno okrajno sodišče, na območju katerega ima prosilec stalno ali običajno prebivališče.

V skladu s členom 43 izredne uredbe vlade št. 51/2008 o državni pravni pomoči, ki je bila s spremembami potrjena z zakonom št. 193/2008, kakor je bil spremenjen, kadar v času vložitve prošnje za državno pravno pomoč ni mogoče določiti pristojnega sodišča, o prošnji odloča Tribunalul București (sodišče v Bukarešti).

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Prošnje se pošljejo po pošti.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Prošnje in spremni dokumenti se prevedejo v romunščino in vložijo v tem jeziku.

Zadnja posodobitev: 14/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.