Pravna pomoč

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Nacionalni predpis: zakon o pravni pomoči

Zakon št. 327/2005 o zagotavljanju pravne pomoči osebam v materialni stiski, spremembi zakona št. 586/2003 o pravniških poklicih in spremembi zakona št. 455/1991 o poslovni dejavnosti (zakon o poslovanju), kakor je bil spremenjen z zakonom št. 8/2005, ki velja od 1. januarja 2006.


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Slovaška

Pravna pomoč


*obvezen vnos

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Pristojni prejemni ali predajni organ je center za pravno pomoč. Vloge se pošljejo ali vložijo pri uradu centra za pravno pomoč, ki je pristojen na območju stalnega ali začasnega prebivališča vložnika.

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Center za pravno pomoč je pristojni organ za celotno Slovaško.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Vloge, ki jih je treba vložiti na predpisanem obrazcu, se lahko vložijo v papirni obliki, elektronsko z naprednim elektronskim podpisom ali prek centralnega portala javne uprave.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Jeziki, v katerih se lahko vložijo vloge: slovaščina.

Zadnja posodobitev: 05/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.