Pravna pomoč

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Nacionalni predpis: zakon o pravni pomoči

Zakon št. 327/2005 PDF (328 Kb) sk o zagotavljanju pravne pomoči, s katerim je Slovaška prenesla direktivo o pravni pomoči, velja od 1. januarja 2006.


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Slovaška

Pravna pomoč


*obvezen vnos

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Vloge se pošljejo ali vložijo pri uradu centra za pravno pomoč, ki je pristojen na območju stalnega ali začasnega prebivališča vložnika.

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Geografsko območje pristojnosti centra za pravno pomoč: Slovaška.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Sredstva komunikacije:

  • osebna vložitev vlog v enem od uradov centra,
  • pošiljanje vlog prek izvajalca poštnih storitev na naslov enega od uradov centra.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Jeziki, v katerih se lahko vložijo vloge: slovaščina.

Zadnja posodobitev: 22/06/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.