Pravna pomoč

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

Direktiva Sveta 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003 o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih

To je sporočilo v skladu s členoma 14(4) in 21(1) navedenega pravnega akta.

Navedeni pravni akt je bil prenesen z naslednjimi nacionalnimi predpisi PDF (1693 Kb) sv.

Glej korelacijsko tabelo v Prilogi 1 in zakonodajno besedilo v prilogah 2 in 3. Predpisi so začeli veljati 1. novembra 2004.

Poleg tega Švedska izpolnjuje svoje obveznosti iz direktive na podlagi določb zakona o pravni pomoči (rättshjälpslagen, 1996:1619, Priloga 4) in uredbe o pravni pomoči (rättshjälpsförordningen, 1997:404, Priloga 5); člena 6 in 8 poglavja 5, člena 9 poglavja 33 in člena 24 poglavja 36 zakonika o sodnem postopku (rättegångsbalken, Priloga 6); členov 26, 50 in 52 zakona o upravnem sodnem postopku (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, Priloga 7); člena 8 zakona o upravnem postopku (förvaltningslagen, 1986:223, Priloga 8); in člena 48 zakona o sodnih zadevah (lagen om domstolsärenden, 1996:242, Priloga 9).


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Izvirna jezikovna različica te strani švedščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

– ministrstvo za pravosodje (Justitiedepartementet)

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Ni relevantno.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Ministrstvo za pravosodje sprejema prošnje za pravno pomoč, poslane po pošti, kurirju ali telefaksu, po dogovoru v posameznem primeru pa tudi z drugimi dogovorjenimi sredstvi.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Prošnje se lahko sestavijo v švedščini ali angleščini (glej člen 11(c) in (d) uredbe o pravni pomoči).

Zadnja posodobitev: 30/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.