Rättshjälp

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

Nationell lagstiftning PDF (192 Kb) de


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Österrike

Rättshjälp


*obligatoriskt

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Den myndighet som ansvarar för översändande av ansökningar om rättshjälp i förfaranden i en annan medlemsstat är den österrikiska distriktsdomstol inom vars domkrets sökanden är bosatt. Om sökanden har ett juridiskt ombud är även den distriktsdomstol inom vars domkrets det juridiska ombudet är bosatt behörig.

Det mottagande organet för en ansökan om rättshjälp som översänds från en annan medlemsstat är den österrikiska domstol vid vilken det förfarande som ansökan gäller pågår eller har anhängiggjorts i första instans. Om ett förfarande ännu inte pågår i Österrike är det mottagande organet den distriktsdomstol inom vars domkrets svaranden har sin hemvist eller vanliga vistelseort, eller Bezirksgericht Innere Stadt Wien (distriktsdomstolen i Innere Stadt i Wien).

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Vilka möjligheter myndigheterna har att ta emot ansökningar:

Post och fax.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan:

Tyska och engelska.

Senaste uppdatering: 06/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.