Rättshjälp

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Bulgarien

Rättshjälp


*obligatoriskt

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Mottagande och översändande myndighet är:

Ministry of Justice

International Legal Cooperation and European Affairs Directorate

Cooperation in Civil Matters Unit

Postadress: Ul. Slavyanska No 1

Postnummer: 1040

Ort: Sofia

Tfn: +359-2 92 37 544;

92 37 576

E-post: civil@justice.government.bg

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

De mottagande eller översändande myndigheternas behörighet omfattar Bulgariens territorium.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökningar om rättshjälp skickas till justitieministeriet per post eller lämnas direkt till ministeriets kansli.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Ansökningar och åtföljande handlingar måste vara upprättade på eller översatta till bulgariska.

Senaste uppdatering: 26/09/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.