Rättshjälp

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Den behöriga mottagande och översändande myndigheten i Kroatien är:

Republiken Kroatiens justitieministerium

Ulica grada Vukovara 49

Tfn:  +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Webbplats: http://www.mprh.hr

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Republiken Kroatiens justitieministerium är ansvarigt för hela Kroatiens territorium.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

I Kroatien kan myndigheterna ta emot ansökningar per post.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Om en part som har sin hemvist eller bostadsort i en EU-medlemsstat ansöker om rättshjälp i en gränsöverskridande tvist vid en domstol i Kroatien ska formuläret och bilagorna lämnas in översatta till kroatiska. Om en part som har sin hemvist eller bostadsort i Kroatien ansöker om rättshjälp i en gränsöverskridande tvist vid en domstol i en annan EU-medlemsstat översätter justitieministeriet ansökningsformuläret och bilagorna till det officiella språket eller ett av de officiella språken för EU-medlemsstaten och den behöriga mottagningsmyndigheten.

Senaste uppdatering: 20/03/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.