Rättshjälp

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Kroatien

Rättshjälp


*obligatoriskt

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Den behöriga mottagande och översändande myndigheten i Kroatien är:

Justitie- och förvaltningsministeriet (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tfn: +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Webbplats: http://www.mprh.hr

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Kroatiens justitie- och förvaltningsministerium är ansvarigt för hela Kroatiens territorium.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

I Kroatien kan myndigheterna ta emot ansökningar per post.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Om en part som har sin hemvist eller bostadsort i en EU-medlemsstat ansöker om rättshjälp i en gränsöverskridande tvist vid en domstol i Kroatien ska formuläret och bilagorna lämnas in översatta till kroatiska. Om en part som har sin hemvist eller bostadsort i Kroatien ansöker om rättshjälp i en gränsöverskridande tvist vid en domstol i en annan EU-medlemsstat översätter justitie- och förvaltningsministeriet ansökningsformulär och bilagor till den EU-medlemsstatens och behöriga mottagande myndighetens officiella språk.

Senaste uppdatering: 02/03/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.