Rättshjälp

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Kroatien

Rättshjälp


*obligatoriskt

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Den behöriga mottagande och översändande myndigheten i Kroatien är:

Justitie- och förvaltningsministeriet (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tfn: +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Webbplats: https://mpu.gov.hr/

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Kroatiens justitie- och förvaltningsministerium är ansvarigt för hela Kroatiens territorium.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

I Kroatien kan myndigheterna ta emot ansökningar per post.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Om en part som har sin hemvist eller bostadsort i en EU-medlemsstat ansöker om rättshjälp i en gränsöverskridande tvist vid en domstol i Kroatien ska formuläret och bilagorna lämnas in översatta till kroatiska. Om en part som har sin hemvist eller bostadsort i Kroatien ansöker om rättshjälp i en gränsöverskridande tvist vid en domstol i en annan EU-medlemsstat översätter justitie- och förvaltningsministeriet ansökningsformulär och bilagor till den EU-medlemsstatens och behöriga mottagande myndighetens officiella språk.

Senaste uppdatering: 02/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.