Rättshjälp

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Den myndighet som är behörig att översända ansökningar från personer som har hemvist eller sin vanliga vistelseort i Cypern är ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning.

Den myndighet som ska vara behörig att motta ansökningar från personer som har hemvist eller sin vanliga vistelseort i en annan medlemsstat än Cypern är ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning.

Adress: Ministry of Justice and Public Order

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Tfn: +357 22805950

Fax: +357 22518356

E-post: registry@mjpo.gov.cy

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Hela Cyperns territorium.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökan kan sändas per post, e-post eller fax.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Grekiska och engelska.

Senaste uppdatering: 04/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.