På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Rättshjälp

England och Wales

Innehåll inlagt av
England och Wales

Förenade kungarikets efterlevnad av direktivet om rättshjälp

Artikel 15 – Handläggning av ansökningar

Genom de datorsystem som används av Förenade kungarikets rättshjälpsmyndigheter säkerställs att sökande underrättas när ansökningar tas emot och eventuella beslut om dem fattas.

Behörig myndighet anger alltid varför en ansökan helt eller delvis avslås.

Vid de flesta formerna av rättshjälp går det i England och Wales att överklaga ett avslagsbeslut till en oberoende juridisk panel bestående av erfarna advokater från privata advokatbyråer. Även i Skottland finns det förfaranden för omprövning av beslut om avslag på ansökningar om rättshjälp i tvistemål. Alla beslut om avslag på rättshjälpsansökningar i Förenade kungariket kan bli föremål för domstolsprövning.

Artikel 16 – Standardformulär

I England och Wales ger det standardformulär som anges i direktivet sökanden rätt till all rådgivning som behövs före rättegången. Mer information eller ett formulär till kan behövas för att få tillgång till ett juridiskt ombud. Den advokat som står för den inledande rådgivningen hjälper klienten att förbereda den information eller de ansökningsformulär som eventuellt behövs.

Från och med november 2004 godtar Skottland standardformuläret för ansökningar om rättshjälp i tvistemål i form av ett juridiskt ombud men är ännu inte redo att införa åtgärder som gör det möjligt att godta ansökningar om juridisk rådgivning och juridiskt bistånd innan rättegången inleds i den mening som avses i direktivet. Det nuvarande systemet för rådgivning och bistånd gör det emellertid möjligt för gränsöverskridande sökande att få rådgivning före rättegången oberoende av deras nationalitet eller hemvist.

Utöver standardformuläret godtar Förenade kungariket naturligtvis rättshjälpsansökningar från personer som använder sina egna inhemska ansökningsformulär i gränsöverskridande ärenden.

Slutbestämmelser

När det gäller artikel 18 finns full information och vägledning om rättshjälp i Förenade kungariket på följande webbplatser:

Legal Services Commission for England and Wales (rättshjälpsmyndigheten i England och Wales): http://www.legalservices.gov.uk/

Legal Aid Board for Scotland (Skottlands rättshjälpsmyndighet): http://www.slab.org.uk/

Northern Ireland Legal Services Commission (Nordirlands rättshjälpsmyndighet): http://www.nilsc.org.uk/

Transposition Note for Implementation in The United Kingdom of the Legal Aid Directive  PDF (104 Kb) en


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Vi godtar ansökningar per post (inklusive via tjänster för utväxling av dokument) eller e-post till den adress som anges ovan. Vi godtar även framställningar från advokater om brådskande åtgärder för klienters räkning före ingivandet och fastställandet av den faktiska ansökan om rättshjälp i tvistemål.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Ansökningar godtas på engelska.  Den centrala kundtjänsten kan sörja för översättning av ansökningar eller dokument om den mottagande myndigheten kräver detta.

Senaste uppdatering: 15/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.