Rättshjälp

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Rådets direktiv 2003/8/EG har införlivats med estnisk lagstiftning genom lagen om rättshjälp, som trädde i kraft den 1 mars 2005.


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Estland

Rättshjälp


*obligatoriskt

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Villkoren för att lämna in en ansökan om rättshjälp fastställs i artikel 10 i lagen om rättshjälp.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökningar om rättshjälp ska lämnas in skriftligen till behörig distriktsdomstol. Ansökningsformuläret finns på justitieministeriets webbplats samt hos domstolar och advokatbyråer.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Ansökningar om rättshjälp ska göras på estniska. Ansökningar kan också göras på engelska om den som ansöker om rättshjälpen är en fysisk person som är bosatt i en annan av EU:s medlemsstater eller är medborgare i eller juridisk person i en annan av EU:s medlemsstater. Ansökningar gjorda på andra språk kommer att återsändas till den sökande.

Senaste uppdatering: 29/03/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.