Rättshjälp

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

Nationell Lagstiftning PDF (659 Kb) en


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Finland

Rättshjälp


*obligatoriskt

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Justitieministeriet och rättshjälpsbyråerna har behörighet för hela Finland.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökningarna kan lämnas till den mottagande myndigheten personligen, per post, per fax eller i vissa fall per e-post (fler adressuppgifter finns på http://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html)

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Den mottagande myndigheten tar emot ansökningar som är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Senaste uppdatering: 14/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.