Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Rättshjälp

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

Nationell lag om rättshjälp utgörs av lag 91-647 och lagdekret 91-1266.


SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Frankrike

Rättshjälp


*obligatoriskt

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

Adress: 13 Place Vendôme 75042 Paris CEDEX 01 FRANKRIKE

Tfn +33 1 70 22 74 12

E-post: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

De geografiska områden som ingår i behörigheten är den europeiska delen av Frankrike, de utomeuropeiska departementen (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Franska Guyana och Réunion) samt Saint-Pierre et Miquelon.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökan skickas med post till följande adress:

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

FRANKRIKE

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Franska är det enda språk som godtas för ansökan.

Senaste uppdatering: 17/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.