Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
  Swipe to change

  Rättshjälp

  Frankrike

  Innehåll inlagt av
  Frankrike

  Nationell lag om rättshjälp utgörs av lag 91-647 och lagdekret 91-1266.


  HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

  Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

  Frankrike

  Rättshjälp


  *obligatoriskt

  Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

  Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

  Adress: 13 Place Vendôme 75042 Paris CEDEX 01 FRANKRIKE

  Tfn +33 1 70 22 74 12

  E-post: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

  Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

  De geografiska områden som ingår i behörigheten är den europeiska delen av Frankrike, de utomeuropeiska departementen (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Franska Guyana och Réunion) samt Saint-Pierre et Miquelon.

  Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

  Ansökan skickas med post till följande adress:

  Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

  13, place Vendôme

  75042 Paris CEDEX 01

  FRANKRIKE

  Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

  Franska är det enda språk som godtas för ansökan.

  Senaste uppdatering: 17/02/2020

  Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.