Rättshjälp

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

Franska lagar och och andra författningar om rättshjälp:

- Lag 91-647 av den 10 juli 1991 om rättshjälp

- Dekret nr 2020-1717 av den 28 december 2020 om tillämpningen av lag nr 91-647 av den 10 juli 1991 om juridiskt bistånd (aide juridique) och rättshjälp (aide juridictionnelle) och om hjälp till medverkan av advokat i förfaranden utanför domstol

- Beslut av den 30 december 2020 om innehållet i formuläret för ansökan om rättshjälp och förteckningen över de inlagor som ska fogas till denna


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Frankrike

Rättshjälp


*obligatoriskt

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

Adress: 13 Place Vendôme 75042 Paris CEDEX 01 FRANKRIKE

Tfn +33 1 70 22 74 12

E-post: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

De geografiska områden som ingår i behörigheten är den europeiska delen av Frankrike, de utomeuropeiska departementen (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Franska Guyana och Réunion) samt Saint-Pierre et Miquelon.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökan skickas med post till följande adress:

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

FRANKRIKE

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Franska är det enda språk som godtas för ansökan.

Senaste uppdatering: 15/12/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.