Rättshjälp

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

Nationell lagstiftning PDF (79 Kb) de


SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tyskland

Rättshjälp


*obligatoriskt

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Den domstol som ansvarar för översändandet av ansökningar är den lokala domstolen (Amtsgericht) i det distrikt där sökanden har sin hemvist (Wohnsitz) eller varaktiga vistelseort (gewöhnlicher Aufenthalt). Delstatsregeringarna kan genom förordning (Rechtsverordnungen) förordna att en enda lokaldomstol ska fungera som anmodad domstol för flera lokala domstolars distrikt. I Nordrhein-Westfalen är de lokala domstolar som är belägna på samma ort som den regionala domstolen (Landgericht) behöriga att ta emot och översända ansökningar om gränsöverskridande rättshjälp (Prozesskostenhilfe) som ingetts av fysiska personer, och för att översända ansökningar om gränsöverskridande juridisk rådgivning (Beratungshilfe).

I enlighet med § 21.1 första meningen i lagen om indrivning av underhållsbidrag i relationerna med andra stater (Auslandsunterhaltgesetz – AUG), är den översändande myndigheten för gränsöverskridande rättshjälp i samband med underhållskrav den lokala domstolen i det distrikt där den högre regionala domstol (Oberlandesgericht) i vars domkrets sökanden har hemvist har sitt säte.

Den angivna adress bör vara den särskilda postadress för stora kunder (Großkundenadresse) som består av ett eget postnummer och postort, om sådan finns, och i annat fall – eller utöver denna – postboxadressen (Postfachadresse). På brevförsändelser bör man använda den särskilda postadressen för stora kunder och om sådan saknas postboxadressen. Vid expressförsändelser och paket (inklusive små paket) bör man endast använda den fullständiga gatuadressen.

Inkommande ansökningar om rättshjälp handläggs av den domstol som prövar målet eller verkställer avgörandena.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Följande kommunikationsmedel får användas:

För mottagande och översändande: post, inklusive privata budtjänster, fax.

För informell kommunikation: telefon och e-post (om detta anges).

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Tyska

Senaste uppdatering: 28/06/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.