Rättshjälp

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Ministeriet för rättsliga frågor, öppenhet och mänskliga rättigheter
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Avdelningen för internationellt rättsligt samarbete i civilrättsliga och straffrättsliga frågor

Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Athens, Greece

Τfn: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Fax: (0030) 210 7767499
E-post: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, vsarigiannidis@justice.gov.gr

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Ovannämnda myndighet är behörig för hela Grekland.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökningar mottas per post. I brådskande fall kan de mottas per fax eller e-post, i avvaktan på att den ursprungliga ansökan inkommer per post.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Ansökningar kan avfattas på grekiska eller engelska.

Senaste uppdatering: 05/07/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.