Rättshjälp

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Rättshjälp omfattas av republikens presidents dekret nr 155 av den 30 maj 2002 (konsoliderad text av bestämmelser i lagar och andra författningar om domstolsavgifter), vars tillämpliga bestämmelser anges i bilagan PDF (256 Kb) it.


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Justitieministeriet)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tfn: +39 06 6885 2633

Fax: +39 06 6889 7528

E-post: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rom, Italien

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Ensamt ansvar i Italien

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tfn: +39 06 6885 2633

Fax: +39 06 6889 7528

E-post: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rom, Italien

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Det finns tre möjliga sätt att kommunicera med de berörda institutionerna:

1) e-post: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

2) rekommenderat brev till följande adress:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Via Arenula nº 70 – 00186 – Rom, Italien

3) fax till +39 06 6889 7528

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Italienska, engelska, franska

Senaste uppdatering: 05/05/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.