Rättshjälp

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

Nationell lagstiftning PDF (152 Kb) lv


SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Lettland

Rättshjälp


*obligatoriskt

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Rättshjälpsmyndighetens adress är Pils laukums 4, Riga, LV-1050, e-post: jpa@jpa.gov.lv. Telefonupplysning (gratis): 80001801 (uppgifter om rättshjälpsmyndighetens tjänster och hur formulären ska fyllas i)

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Territoriell behörighet för den översändande och den mottagande myndigheten, dvs. rättshjälpsmyndigheten, är Lettland.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Behörig myndighet kan uppmanas att bestämma om beslutet att bevilja rättshjälp ska skickas per post eller överlämnas personligen till rättshjälpsmyndigheten.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Ansökningarna kan fyllas i på lettiska.

Senaste uppdatering: 27/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.