Rättshjälp

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

Nationell lagstiftning PDF (1016 Kb) lt


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Litauen

Rättshjälp


*obligatoriskt

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Den statliga rättshjälpstjänsten är behörig mottagande och översändande myndighet. Rättshjälpstjänsten utövar sin behörighet i hela Litauen.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Alla metoder är tillåtna (post, fax, elektroniska kommunikationsmetoder).

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Notera att alla ansökningar om rättshjälp och handlingar som styrker en persons rätt att erhålla statlig rättshjälp som inges till den mottagande myndigheten måste vara översätta till litauiska eller engelska.

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.