Rättshjälp

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

Nederländerna har genomfört EG-direktivet i gällande lag om rättshjälp. Detta skedde genom en lag av den 19 februari 2005 (Stb. 2005, 90) som trädde i kraft den 2 mars 2005. Sedan dess ger artiklarna 23a–23k möjlighet till rättshjälp i gränsöverskridande europeiska rättsfall. Naturligtvis var detta också möjligt vid det tidigare tillfälle, då direktivet skulle genomföras i det nederländska rättssystemet, nämligen den 30 november 2004. (engelska PDF (28 Kb) en) (nederländska PDF (211 Kb) nl)


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

I rent nederländska mål har rådet bara behörighet i västra Nederländerna. Men i gränsöverskridande (”europeiska”) fall har rättshjälpsrådet i Haag behörighet för hela landet.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Ansökan kan sändas in via fax eller med posten. Rättshjälpsrådet i Haag godtar inte bara hänvändelser via e-post (som ofta visar sig vara ofullständiga).

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

I ansökningarna kan nederländska och engelska användas. Utan också på franska och tyska.

Senaste uppdatering: 13/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.