Rättshjälp

Polen

Innehåll inlagt av
Polen

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Distriktsdomstolarna (sądy okręgowe) fungerar som översändande myndigheter.

Mottagande myndigheter
(Justitieministeriet - avdelningen för internationellt samarbete och mänskliga rättigheter):

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tfn/fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-post: dwmpc@ms.gov.pl

Distriktsdomstolar (sądy rejonowe) och regionala domstolar fungerar även som mottagande myndigheter.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskafranska är dock redan färdig.

Översändande myndigheters territoriella behörighet:

Ansökningar om rättshjälp som ska översändas till en annan medlemsstat måste inges till den regionala domstol som är behörig i den domkrets där sökanden har hemvist eller sin varaktiga vistelseort.

Mottagande myndigheters territoriella behörighet:

Enligt artikel 8.1 i lagen av den 17 december 2004 om rätt till rättshjälp i civilrättsliga förfaranden i Europeiska unionens medlemsstater (Polens författningssamling 2005 nr 10, punkt 67) får ansökningar om rättshjälp inges direkt till den domstol som är behörig att pröva ansökan (dvs. den domstol där målet om fastställelse pågår eller ska inledas), eller, om ansökan avser rättshjälp i ett verkställighetsförfarande, till den distriktsdomstol som har territoriell behörighet på verkställighetsorten.

För alla ansökningar om rättshjälp som inges till polska domstolar av sökande som har sin hemvist eller varaktiga vistelseort i andra EU-medlemsstater är justitieministeriet den mottagande myndighet som har territoriell behörighet.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Metoder för att motta ansökningar.

Ansökningar kan inges direkt till den översändande myndigheten eller med post.

Ansökningar kan inges direkt till den mottagande myndigheten eller med post.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Översändande myndigheter: Ansökan måste vara avfattad på polska och på ett av EU:s officiella språk som godtas av den EU-medlemsstat som ansökan ska översändas till.

Mottagande myndigheter: Ansökan måste vara avfattad på polska eller engelska.

Andra officiella EU-språk än polska som godtas av de polska mottagande myndigheterna: Engelska.

Senaste uppdatering: 05/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.