Rättshjälp

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

Nationell föreskrift: Lagen om rättshjälp

Lag nr 327/2005 PDF (328 Kb) sk Z. z. o om rättshjälp genomför sedan den 1 januari 2006 direktivet om tillhandahållande av rätthjälp.


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovakien

Rättshjälp


*obligatoriskt

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Ansökan ska inges eller skickas till kontorer för det rättshjälpscentrum som ansvarar för den ort där sökanden normalt eller tillfälligtvis bor.

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Geografiskt område där rättshjälpscentrum har behörighet: Slovakien

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Kommunikationsmedel:

  • Ansökan kan inges personligen till ett av rättshjälpscentrums kontor,
  • eller sändas per post till något ett av rättshjälpscentrums kontor.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Språk som ansökan kan inges på: slovakiska.

Senaste uppdatering: 01/08/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.