Rättshjälp

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

Nationell föreskrift: Lagen om rättshjälp

Lag nr 327/2005 om tillhandahållande av rättshjälp till behövande personer och ändring av lag nr 586/2003 om juristyrken och ändring av lag nr 455/1991 om näringsverksamhet (näringslagen), i dess lydelse enligt lag nr 8/2005, som har varit i kraft sedan 1 januari 2006.


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovakien

Rättshjälp


*obligatoriskt

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Den behöriga mottagande och översändande myndigheten är rättshjälpscentrumet. Ansökan ska lämnas in eller skickas till kontoret för det rättshjälpscentrum som ansvarar för den ort där sökanden är stadigvarande eller tillfälligtvis bosatt.

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Rättshjälpscentrumet är behörig myndighet för hela Slovakien.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökningar, som måste göras med hjälp av det föreskrivna formuläret, kan lämnas in på papper, elektroniskt med en avancerad elektronisk signatur eller via den centrala offentliga administrationsportalen.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Språk som ansökan kan inges på: slovakiska.

Senaste uppdatering: 05/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.