Rättshjälp

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

Rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister.

Härmed lämnas underrättelse enligt artiklarna 14.4 och 21.1 i den angivna rättsakten.

Rättsakten genomförs genom följande nationella bestämmelser PDF (1693 Kb) sv:

Se jämförelsetabell i bilaga 1 samt författningstext bilagorna 2 och 3. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 november 2004.

I övrigt uppfyller Sverige sina förpliktelser enligt direktivet genom bestämmelserna i rättshjälpslagen (1996:1619), bilaga 4 och rättshjälpsförordningen (1997:404), bilaga 5 samt genom 5 kap. 6 och 8 §§, 33 kap. 9 § och 36 kap. 24 § rättegångsbalken, bilaga 6, 26, 50 och 52 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291), bilaga 7, 8 § förvaltningslagen (1986:223), bilaga 8 och 48 § lagen (1996:242) om domstolsärenden, bilaga 9.


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Sverige

Rättshjälp


*obligatoriskt

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

- Justitiedepartementet

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

N/A

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Justitiedepartementet kan ta emot en ansökan om rättshjälp som har översänts genom post, bud eller telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på det sätt som har överenskommits.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Ansökan kan vara avfattad på svenska eller engelska (se 11 c–d §§ rättshjälpsförordningen).

Senaste uppdatering: 30/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.