Legal aid

National information and online forms concerning Directive 2003/8/EC

General information

Council Directive 2003/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes seeks to promote the application of legal aid in cross-border disputes for persons who lack sufficient resources where aid is necessary to secure effective access to justice.

The Directive applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark. Between Denmark and certain Member States the European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid of 1977 applies.

Transmitting authorities are competent to send applications. Receiving authorities are competent to receive applications.

The directive provides for two standard forms, one for legal aid applications and one for the transmission of legal aid applications.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Directive and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Commission Decision of 9 November 2004 establishing a form for legal aid applications under Council Directive 2003/8/EC to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes

Commission Decision of 26 August 2005 establishing a form for the transmission of legal aid applications under Council Directive 2003/8/EC

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Rättshjälp - Belgien

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Det federala justitieministeriets territoriella behörighet omfattar hela Belgien.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Rättshjälpskontoren och det federala justitieministeriet kan ta emot ansökningar som skickats per post.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Det federala justitieministeriet kan ta emot ansökningar på nederländska, franska och tyska. Andra språk godkänns inte.

Senaste uppdatering: 07/03/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Bulgarien

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Mottagande och översändande myndighet är:

Ministry of Justice

International Legal Cooperation and European Affairs Directorate

Cooperation in Civil Matters Unit

Postadress: Ul. Slavyanska No 1

Postnummer: 1040

Ort: Sofia

Tfn: +359-2 92 37 544;

92 37 576

E-post: civil@justice.government.bg

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

De mottagande eller översändande myndigheternas behörighet omfattar Bulgariens territorium.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökningar om rättshjälp skickas till justitieministeriet per post eller lämnas direkt till ministeriets kansli.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Ansökningar och åtföljande handlingar måste vara upprättade på eller översatta till bulgariska.

Senaste uppdatering: 28/10/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Tjeckien

Nationell LagstiftningPDF(927 Kb)cs


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Geografiskt behörighetsområde: Republiken Tjeckien.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Sätt på vilka ansökningar kan skickas: Postlicens och Fax.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan: Tjeckiska, engelska.

Artikel 14.3: Republiken Tjeckien tar även emot rättshjälpsansökningar som är upprättade på engelska.

Senaste uppdatering: 14/04/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Tyskland

Nationell lagstiftningPDF(79 Kb)de


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Den domstol som ansvarar för översändandet av ansökningar är den lokala domstolen (Amtsgericht) i det distrikt där sökanden har sin hemvist (Wohnsitz) eller varaktiga vistelseort (gewöhnlicher Aufenthalt). Delstatsregeringarna kan genom förordning (Rechtsverordnungen) förordna att en enda lokaldomstol ska fungera som anmodad domstol för flera lokala domstolars distrikt. I Nordrhein-Westfalen är de lokala domstolar som är belägna på samma ort som den regionala domstolen (Landgericht) behöriga att ta emot och översända ansökningar om gränsöverskridande rättshjälp (Prozesskostenhilfe) som ingetts av fysiska personer, och för att översända ansökningar om gränsöverskridande juridisk rådgivning (Beratungshilfe).

I enlighet med § 21.1 första meningen i lagen om indrivning av underhållsbidrag i relationerna med andra stater (Auslandsunterhaltgesetz – AUG), är den översändande myndigheten för gränsöverskridande rättshjälp i samband med underhållskrav den lokala domstolen i det distrikt där den högre regionala domstol (Oberlandesgericht) i vars domkrets sökanden har hemvist har sitt säte.

Den angivna adress bör vara den särskilda postadress för stora kunder (Großkundenadresse) som består av ett eget postnummer och postort, om sådan finns, och i annat fall – eller utöver denna – postboxadressen (Postfachadresse). På brevförsändelser bör man använda den särskilda postadressen för stora kunder och om sådan saknas postboxadressen. Vid expressförsändelser och paket (inklusive små paket) bör man endast använda den fullständiga gatuadressen.

Inkommande ansökningar om rättshjälp handläggs av den domstol som prövar målet eller verkställer avgörandena.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Följande kommunikationsmedel får användas:

För mottagande och översändande: post, inklusive privata budtjänster, fax.

För informell kommunikation: telefon och e-post (om detta anges).

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Tyska

Senaste uppdatering: 28/06/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Estland

Rådets direktiv 2003/8/EG har införlivats med estnisk lagstiftning genom Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om rättshjälp, som trädde i kraft den 1 mars 2005.


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Villkoren för att lämna in en ansökan om rättshjälp fastställs i artikel 10 i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om rättshjälp.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökningar om rättshjälp ska lämnas in skriftligen till behörig distriktsdomstol. Ansökningsformuläret finns på justitieministeriets webbplats samt hos domstolar och advokatbyråer.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Ansökningar om rättshjälp ska göras på estniska. Ansökningar kan också göras på engelska om den som ansöker om rättshjälpen är en fysisk person som är bosatt i en annan av EU:s medlemsstater eller är medborgare i eller juridisk person i en annan av EU:s medlemsstater. Ansökningar gjorda på andra språk kommer att återsändas till den sökande.

Senaste uppdatering: 03/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Irland

Nationell lagstiftningPDF(60 Kb)en


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Namn på och adress till den behöriga mottagande eller översändande myndigheten är:

The Legal Aid Board

Legal Services Support Unit

Quay Street

Cahirciveen

Co Kerry

Ireland

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

De geografiska områden som myndighetens behörighet omfattar: Irland.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Myndighetens möjligheter att ta emot ansökningar: Post.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan: Engelska.

Annat officiellt språk i gemenskapens institutioner som utöver det egna kan användas hos den behöriga mottagande myndigheten: Franska.

Senaste uppdatering: 14/07/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Grekland

Nationell lagstiftningPDF(183 Kb)el


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Ministeriet för rättsliga frågor, öppenhet och mänskliga rättigheter
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Avdelningen för internationellt rättsligt samarbete i civilrättsliga och straffrättsliga frågor

Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Athens, Greece

Τfn: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Fax: (0030) 210 7767499
E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstercivilunit@justice.gov.gr, Länken öppnas i ett nytt fönstergkouvelas@justice.gov.gr, Länken öppnas i ett nytt fönstermntolia@justice.gov.gr, Länken öppnas i ett nytt fönstervsarigiannidis@justice.gov.gr

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Ovannämnda myndighet är behörig för hela Grekland.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökningar mottas per post. I brådskande fall kan de mottas per fax eller e-post, i avvaktan på att den ursprungliga ansökan inkommer per post.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Ansökningar kan avfattas på grekiska eller engelska.

Senaste uppdatering: 05/07/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Spanien

Nationell LagstiftningPDF(80 Kb)es


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Ej tillämplig

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Kontakt : Endast skriftligen eller i form av ett personligt besök.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Ansökningar kommer att kunna fyllas i på spanska. I framtiden kan emellertid ett annat av gemenskapens officiella språk komma att anmälas till kommissionen.

Senaste uppdatering: 22/06/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Rättshjälp - Frankrike

Nationell lag om rättshjälp utgörs av Länken öppnas i ett nytt fönsterlag 91-647 och Länken öppnas i ett nytt fönsterlagdekret 91-1266.


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

Adress: 13 Place Vendôme 75042 Paris CEDEX 01 FRANKRIKE

Tfn +33 1 70 22 74 12

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterbaj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

De geografiska områden som ingår i behörigheten är den europeiska delen av Frankrike, de utomeuropeiska departementen (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Franska Guyana och Réunion) samt Saint-Pierre et Miquelon.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökan skickas med post till följande adress:

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

FRANKRIKE

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Franska är det enda språk som godtas för ansökan.

Senaste uppdatering: 17/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Kroatien

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Den behöriga mottagande och översändande myndigheten i Kroatien är:

Republiken Kroatiens justitieministerium

Ulica grada Vukovara 49

Tfn:  +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Webbplats: http://www.mprh.hr

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Republiken Kroatiens justitieministerium är ansvarigt för hela Kroatiens territorium.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

I Kroatien kan myndigheterna ta emot ansökningar per post.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Om en part som har sin hemvist eller bostadsort i en EU-medlemsstat ansöker om rättshjälp i en gränsöverskridande tvist vid en domstol i Kroatien ska formuläret och bilagorna lämnas in översatta till kroatiska. Om en part som har sin hemvist eller bostadsort i Kroatien ansöker om rättshjälp i en gränsöverskridande tvist vid en domstol i en annan EU-medlemsstat översätter justitieministeriet ansökningsformuläret och bilagorna till det officiella språket eller ett av de officiella språken för EU-medlemsstaten och den behöriga mottagningsmyndigheten.

Senaste uppdatering: 25/08/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Italien

Rättshjälp omfattas av republikens presidents dekret nr 155 av den 30 maj 2002 (konsoliderad text av bestämmelser i lagar och andra författningar om domstolsavgifter), vars tillämpliga bestämmelser anges i bilaganPDF(256 Kb)it.


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Justitieministeriet)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tfn: +39 06 6885 2633

Fax: +39 06 6889 7528

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstercooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rom, Italien

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Ensamt ansvar i Italien

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tfn: +39 06 6885 2633

Fax: +39 06 6889 7528

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstercooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rom, Italien

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Det finns tre möjliga sätt att kommunicera med de berörda institutionerna:

1) e-post: Länken öppnas i ett nytt fönstercooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

2) rekommenderat brev till följande adress:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Via Arenula nº 70 – 00186 – Rom, Italien

3) fax till +39 06 6889 7528

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Italienska, engelska, franska

Senaste uppdatering: 26/08/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Cypern

Nationell LagstiftningPDF(73 Kb)el


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Den myndighet som är behörig att översända ansökningar från personer som har hemvist eller sin vanliga vistelseort i Cypern är ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning.

Den myndighet som ska vara behörig att motta ansökningar från personer som har hemvist eller sin vanliga vistelseort i en annan medlemsstat än Cypern är ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning.

Adress: Ministry of Justice and Public Order

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Tfn: +357 22805950

Fax: +357 22518356

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterregistry@mjpo.gov.cy

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Hela Cyperns territorium.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökan kan sändas per post, e-post eller fax.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Grekiska och engelska.

Senaste uppdatering: 02/07/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Lettland

Nationell lagstiftningPDF(152 Kb)lv


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Rättshjälpsmyndighetens adress är Pils laukums 4, Riga, LV-1050, e-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterjpa@jpa.gov.lv. Telefonupplysning (gratis): 80001801 (uppgifter om rättshjälpsmyndighetens tjänster och hur formulären ska fyllas i)

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Territoriell behörighet för den översändande och den mottagande myndigheten, dvs. rättshjälpsmyndigheten, är Lettland.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Behörig myndighet kan uppmanas att bestämma om beslutet att bevilja rättshjälp ska skickas per post eller överlämnas personligen till rättshjälpsmyndigheten.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Ansökningarna kan fyllas i på lettiska.

Senaste uppdatering: 12/07/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Litauen

Nationell lagstiftningPDF(1016 Kb)lt


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Den statliga rättshjälpstjänsten är behörig mottagande och översändande myndighet. Rättshjälpstjänsten utövar sin behörighet i hela Litauen.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Alla metoder är tillåtna (post, fax, elektroniska kommunikationsmetoder).

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Notera att alla ansökningar om rättshjälp och handlingar som styrker en persons rätt att erhålla statlig rättshjälp som inges till den mottagande myndigheten måste vara översätta till litauiska eller engelska.

Senaste uppdatering: 03/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Luxemburg

Nationell LagstiftningPDF(2031 Kb)fr


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Ministère de la Justice

Myndighets adress: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Ej tillämplig

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökningar om rättshjälp tas emot per post till justitieministeriets postadress, L-2934 Luxemburg. I brådskande fall, om det behövs för en påskyndad handläggning, kan en ansökan om rättshjälp skickas per fax till något av följande nummer:

  • (352) 22 52 96 eller
  • (352) 26 68 48 61

Om rättshjälpsansökan översänds per fax måste den även så snart som möjligt översändas i original per post.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

En ansökan om rättshjälp som skickas till Luxemburg måste vara upprättad på något av de där gällande förvaltningsspråken, nämligen

  • luxemburgska,
  • franska, eller
  • tyska
Senaste uppdatering: 24/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Ungern

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökan om rättshjälp kan lämnas personligen till den behöriga myndigheten (muntligt eller skriftligt) eller per post.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Ansökan om rättshjälp får göras på ungerska eller engelska.

Senaste uppdatering: 20/07/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Malta

Direktivet har införlivats genom ett rättsligt meddelande (Ordni ta’ l-2005 dwar Emenda fil-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura ĊiviliPDF(48 Kb)en)


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Behörigheten omfattar både Malta och Gozo.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

All korrespondens kan skickas till följande adress:

- Fax (356) 259 028 59 eller

- Post till

Ir-Reġistratur tal-Qorti Ċivili

Il-Qorti,

Triq ir-Repubblika,

Il-Belt Valletta,

Malta

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

De språk som kan användas för att fylla i ansökan är maltesiska och engelska .

Senaste uppdatering: 23/07/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Nederländerna

Nederländerna har genomfört EG-direktivet i gällande lag om rättshjälp. Detta skedde genom en lag av den 19 februari 2005 (Stb. 2005, 90) som trädde i kraft den 2 mars 2005. Sedan dess ger artiklarna 23a–23k möjlighet till rättshjälp i gränsöverskridande europeiska rättsfall. Naturligtvis var detta också möjligt vid det tidigare tillfälle, då direktivet skulle genomföras i det nederländska rättssystemet, nämligen den 30 november 2004. (engelskaPDF(28 Kb)en) (nederländskaPDF(211 Kb)nl)


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

I rent nederländska mål har rådet bara behörighet i västra Nederländerna. Men i gränsöverskridande (”europeiska”) fall har rättshjälpsrådet i Haag behörighet för hela landet.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökan kan sändas in via fax eller med posten. Rättshjälpsrådet i Haag godtar inte bara hänvändelser via e-post (som ofta visar sig vara ofullständiga).

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

I ansökningarna kan nederländska och engelska användas. Utan också på franska och tyska.

Senaste uppdatering: 21/09/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Österrike

Nationell lagstiftningPDF(192 Kb)de


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Vilka möjligheter myndigheterna har att ta emot ansökningar:

Post och fax.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan:

Tyska och engelska.

Senaste uppdatering: 25/03/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Polen

Nationell lagstiftningPDF(64 Kb)pl


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Distriktsdomstolarna (sądy okręgowe) fungerar som översändande myndigheter.

Mottagande myndigheter
(Justitieministeriet - avdelningen för internationellt samarbete och mänskliga rättigheter):

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tfn/fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-post: dwmpc@ms.gov.pl

Distriktsdomstolar (sądy rejonowe) och regionala domstolar fungerar även som mottagande myndigheter.

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Översändande myndigheters territoriella behörighet:

Ansökningar om rättshjälp som ska översändas till en annan medlemsstat måste inges till den regionala domstol som är behörig i den domkrets där sökanden har hemvist eller sin varaktiga vistelseort.

Mottagande myndigheters territoriella behörighet:

Enligt artikel 8.1 i lagen av den 17 december 2004 om rätt till rättshjälp i civilrättsliga förfaranden i Europeiska unionens medlemsstater (Polens författningssamling 2005 nr 10, punkt 67) får ansökningar om rättshjälp inges direkt till den domstol som är behörig att pröva ansökan (dvs. den domstol där målet om fastställelse pågår eller ska inledas), eller, om ansökan avser rättshjälp i ett verkställighetsförfarande, till den distriktsdomstol som har territoriell behörighet på verkställighetsorten.

För alla ansökningar om rättshjälp som inges till polska domstolar av sökande som har sin hemvist eller varaktiga vistelseort i andra EU-medlemsstater är justitieministeriet den mottagande myndighet som har territoriell behörighet.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Metoder för att motta ansökningar.

Ansökningar kan inges direkt till den översändande myndigheten eller med post.

Ansökningar kan inges direkt till den mottagande myndigheten eller med post.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Översändande myndigheter: Ansökan måste vara avfattad på polska och på ett av EU:s officiella språk som godtas av den EU-medlemsstat som ansökan ska översändas till.

Mottagande myndigheter: Ansökan måste vara avfattad på polska eller engelska.

Andra officiella EU-språk än polska som godtas av de polska mottagande myndigheterna: Engelska.

Senaste uppdatering: 13/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Portugal

Klicka här för att få en kopia av Lag nr 34/2004PDF(240 Kb)pt av den 29 juli 2004 och av lagdekret nr 71/2005PDF(240 Kb)pt av den 17 mars 2005.


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Begäran kan inges personligen eller sändas per fax eller per post.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

En ansökan om rättshjälp som lämnats in av en medborgare i en annan medlemsstat i en rättssak där de portugisiska domstolarna är behöriga får formuleras på portugisiska eller engelska.

Senaste uppdatering: 04/10/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Rumänien

- Artiklarna 90 och 91 i lag nr 134/2010 om civilprocesslagen

- Regeringens undantagsförordning nr 51/2008 om offentlig rättshjälp, godkänd med ändringar genom lag nr 193/2008, i dess ändrade lydelse

- Artiklarna 42–44 i regeringens undantagsförordning nr 80/2013 om stämpelavgift

- Lag nr 51/1995 om organisationen och utövandet av advokatyrket, i dess ändrade lydelse


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Översändande myndighet i Rumänien är

Justitieministeriet, direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Enheten för internationellt rättsligt samarbete i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr 17, Sector 5, Bukarest, cod 050741

Tfn: + 40 372041077, Fax: + 40 372041079, Fax: + 40 372041084, e-post: ddit@just.ro

Mottagande myndighet i Rumänien kan vara

antingen justitieministeriet

Direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Enheten för internationellt rättsligt samarbete i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr 17, Sector 5, Bukarest, cod 050741

Tfn: + 40 372041077, Fax: + 40 372041079, Fax: +40 372041084, e-post: ddit@just.ro

eller det organ i Rumänien som har relevant geografisk eller materiell behörighet

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökningarna översänds per post.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Ansökningar och styrkande dokumentation ska ges in i översättning till rumänska.

Senaste uppdatering: 12/04/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Slovenien

Länken öppnas i ett nytt fönsterZakon o brezplačni pravni pomoči (lagen om kostnadsfri rättshjälp)


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Sloveniens mottagande och översändande myndighet:

Ministrstvo za pravosodje (justitieministeriet)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tfn: (+386) 1 369 53 42

Fax: (+386) 1 369 57 83

E-post: gp.mp@gov.si

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Geografiska områden som dess behörighet omfattar:

Justitieministeriets behörighet omfattar Sloveniens territorium.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Möjligheter att ta emot ansökningar:

Ansökningar om rättshjälp måste översändas genom post.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan: Slovenska.

Senaste uppdatering: 04/07/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Slovakien

Nationell föreskrift: Lagen om rättshjälp

Lag nr 327/2005PDF(328 Kb)sk Z. z. o om rättshjälp genomför sedan den 1 januari 2006 direktivet om tillhandahållande av rätthjälp.


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Ansökan ska inges eller skickas till kontorer för det rättshjälpscentrum som ansvarar för den ort där sökanden normalt eller tillfälligtvis bor.

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Geografiskt område där rättshjälpscentrum har behörighet: Slovakien

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Kommunikationsmedel:

  • Ansökan kan inges personligen till ett av rättshjälpscentrums kontor,
  • eller sändas per post till något ett av rättshjälpscentrums kontor.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Språk som ansökan kan inges på: slovakiska.

Senaste uppdatering: 22/06/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Finland

Nationell LagstiftningPDF(659 Kb)en


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Justitieministeriet och rättshjälpsbyråerna har behörighet för hela Finland.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökningarna kan lämnas till den mottagande myndigheten personligen, per post, per fax eller i vissa fall per e-post (fler adressuppgifter finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html)

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Den mottagande myndigheten tar emot ansökningar som är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Senaste uppdatering: 04/01/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Rättshjälp - Sverige

Rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister.

Härmed lämnas underrättelse enligt artiklarna 14.4 och 21.1 i den angivna rättsakten.

Rättsakten genomförs genom följande nationella bestämmelserPDF(1693 Kb)sv:

Se jämförelsetabell i bilaga 1 samt författningstext bilagorna 2 och 3. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 november 2004.

I övrigt uppfyller Sverige sina förpliktelser enligt direktivet genom bestämmelserna i rättshjälpslagen (1996:1619), bilaga 4 och rättshjälpsförordningen (1997:404), bilaga 5 samt genom 5 kap. 6 och 8 §§, 33 kap. 9 § och 36 kap. 24 § rättegångsbalken, bilaga 6, 26, 50 och 52 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291), bilaga 7, 8 § förvaltningslagen (1986:223), bilaga 8 och 48 § lagen (1996:242) om domstolsärenden, bilaga 9.


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

- Justitiedepartementet

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

N/A

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Justitiedepartementet kan ta emot en ansökan om rättshjälp som har översänts genom post, bud eller telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på det sätt som har överenskommits.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Ansökan kan vara avfattad på svenska eller engelska (se 11 c–d §§ rättshjälpsförordningen).

Senaste uppdatering: 10/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.