Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Австрия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“


*задължително поле

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

- в Австрия: член 99 от Закона за компетентността на съдилищата (Jurisdiktionsnorm).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- в Австрия: районния съд.

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- в Австрия: районния съд.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- в Австрия: ревизионна жалба (Revisionsrekurs).

Последна актуализация: 08/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.