Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Няма такива.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Първоинстанционният съд (Tribunal de première instance).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- по отношение на жалба на ответника: първоинстанционният съд;

- по отношение на жалба на ищеца: апелативният съд (Cour d'appel).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Касационно производство.

Последна актуализация: 02/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.