Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Хърватия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“


*задължително поле

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

Член 54 от Закона за уреждане на стълкновения на закони с правната уредба на други държави в определени отношения (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

Общинските съдилища (općinski sudovi; ед.ч. općinski sud) по граждански дела и Общинският граждански съд в Загреб (Općinski građanski sud u Zagrebu) и търговските съдилища (trgovački sudovi; ед.ч. trgovački sud) по търговски дела.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

Жалби по граждански дела могат да се подават до компетентните окръжни съдилища (županijski sudovi; ед.ч. županijski sud) чрез компетентните общински съдилища, докато жалбите по търговски дела трябва да се подават във Висшия търговски съд на Република Хърватия (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) чрез компетентните търговски съдилища.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

Жалба се подава във Върховния съд на Република Хърватия (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Последна актуализация: 14/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.