Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

- Във Финландия: глава 10, член 18, параграф 1, алинеи 1 и 2 от Кодекса на съдебната процедура

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- Във Финландия, районният съд

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- Във Финландия, Апелативният съд

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- Във Финландия, посредством жалба до Върховния съд

Последна актуализация: 27/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.